Valentine Day versi Sunda

Versi katilu versi Sunda buhun.

Baheula, numutkeun salah sahiji prasasti, dikampung buhun nyingkur, kiduleun Palabuhan Ratu (duka naon nami buhunna) teh aya carita nu ceples saperti carita Romeo-Juliet. Aya sapasang jajaka jeung mojang Sunda nu teu bisa dipisahkeun deui. Kaditu kadieu duaan wae. Nu awewe keur ngarambet, ngahaja ditungguan ku nu lalaki bari maraban embe. Nu awewe keur napi, nu lalaki mulungan bakatul. Beungeut teu leupas ti nyerengeh jeung nyerengeh wae. Pokona hirupna teh “hanya untuk berdua”. Anteb pisan teuteupan duaannana teh. Jiga euwueh sasaha wae disakurilingna teh.

Ti saprak keuna purulukan jimat asih teu laas, manehna duaan teu bisa dipisahkeun deui, kajaba dipisahkeun ku peuting. Sanajan peuting, kaasih duanana disambung deui dina impian.

Padahal mun ditilik mah asa teu saimbang pisan. Nu awewe na geulis campernik, di lebahan Palabuhan Ratu baheula mah kaasup bentangna. Teu jauh mun direndengkeun jeung srikandi mah. Awakna jangkung lenjang kulitna hejo carulang, keureut beungeut ngadaun seureuh, tarangna lancah mentrangan, halisna ngajeler paeh, irungna kuwung-kuwungan. Ari imut matak ngirut, matak deungdeuleueun anu neuteup.

Ari nu lalaki dedegan jangkung henteu, pendek henteu. Arjuna teu jiga, Rahwana mana boa. Kulit hideung santen-na sakeclak (maksudna mah lestreng), rambut teu keuna ku angir. Mana gendut, gempal, jauh ti dedeg sampe rupa hade.

Tapi mun jodo mah teu kamana. Manehna bobogohan kamalinaan. Tapi dasar keur bobogohan, tikotok ge sarasa coklat pan. Wejangan kolot teu dipalire. Patuah sepuh teu diturut. Padahal pamali lin mun duaan wae, komo jaman baheula mah.

Hiji mangsa, manehna duaan teh jangjian di handapaeun tangkal kalapa, di hareupeun upluk-aplakna sawah tinggal panen. Srangenge enyay-enyayan. Angin ngahiliwir. Manuk piit ngaalokan duaan nu geus kahudang ku cinta.

Si geulis ngagelehe dina lahunan bebene hate. Si jajaka teutep deudeuh ngusapan tarang nu mentrang, bari nyarita:

“Neng Geulis, pupujan ati”

“Akang kasep jungjungan kalbu”

“Naon nu aya dina sawangan Neng Geulis ayeuna?”

“Kang…..”

“Hmmmm, sok atuh balaka..”

“Ah, Akang heula atuh”, gelenyeh imut

“Nya atuh, Akang rek balaka. Akang teh ….”

Caritana teh teu tamat. Sabab harita teu puguh naon sababna, dua hulu kalapa ragrag, ninggang sirah si Gempal. Jodo pati bagja cilaka. Nya didinya, asih pegat simpay.

Neng Geulis nu kanyenyerian, ngagerung ceurik. Hudang tina lahunan, kasampak bebene geus teu aya di kieuna. Dirawu sirah na, dikeukeup na dadana. Ngagerung deui ceurik, leuwih tarik, waktu manehna nyidi-nyidik hiji tanda dina tangkal kalapa nu ngabuktikeun asih manehna duaan.

Jiga kieu tandana teh:
PAL + ENTIN (maksudna mah Gempal jeung Entin)

Si Geulis teu inget kana purwa daksina, terus wae gogorowokan, nyebut kakasih manehna jeung bebenena. Sabab manehna urang sunda – nu patuker wae antara “p” jeung “f”, atuh manehna teh ngagorowok FAL …. ENTIN, FAL.

Lila lila eta kecap teh jadi nyambung, jadi weh FALENTIN.

Ngarah saluyu jeung jaman, eta kecap teh jadi VALENTINE

Cag,
14 Feb 2009, 20.30pm

en be: sebagian basa Sunda nu hade tata basana dicutat tina sasauran-na Kasepuhan O Hashim

One thought on “Valentine Day versi Sunda

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s