Aing – aing, sia – sia. Nyingkah!!!

“Kade nya Bah. Ati-ati. Ema ge pan nyarios, eta cenah aya hiji, di handapeun talang AC di hareupeun jandela kamar, dedegan si Aa. Hag siah, Abah sorangan. Wani teu, Bah?”, cek pamajikan harita. Enya, harita teh saminggon memeh Lebaran, mangsa manehna jeung barudak ngahaja mudik ti heula ka Limbangan ngarah teu keuna ku macet di jalan.

“Naha kuanon? Mamah cangcaya ka Abah”, cek kuring nembalan. (Keun we ulah protes teu merenah ge nyalukanna, najan Abah mah kuduna nyanding jeung Ema, mun Mamah nyanding jeung Papah.)

“Maenya awak sarimbag jeung jeger kieu sieun ku jurig”, cek kuring deui.

Pamajikan ukur nyikikik seuri. “Lain awak Abah nu sarimbag mah. Eta pameunteu, kerengna nu sarimbag mah. Enya dedeg Abah ge gede, ngan eta jeger mah beuteungna pan rata, ari Abah mah jiga langit jeung bumi atuh bedana. B.A.Y.U.H.Y.U.H.”

“Lain Mamah ge resep pan nu bayuhyuh kitu, bisa lelendotan di beuteung Abah nepi ka guher sare. Hipu pan. Resep nya? Komo nu di handapeunana mah, leuwih resep?”

Jeletot, manehna nyiwit. Kaciri pipina semu beureum.

“Ah Abaaah”, cek na teh (di dieu karek karasa teu luyu eta kalimat, kuduna mah “Ah, Papah” – jiga na sinetron).

=====###======

Peutingan munggaran ditinggalkeun si Mamah jeung barudak, kuring geus rada murengked. Bulu punduk muringkak. Bayangkeun, jrut turun tina ojeg, can nanaon kuring geus dipapag ku nu ngajurungkunung di hareupeun lawang. Hideung. Gede. Kuring ampir teu jadi asup mun teu era ku tukang ojek mah. “Untung” cek kuring ngaragap dada sanggeus nyaho eta mah ngan saukur tangkal kiara di pakarangan. Hideung teh pedah poek we. Meujeuhna, da si bibi pohoeun ngahurungkeun lampu pakarangan.

Teuing ku naon kuring jadi aya rasa kasieun sagala. Eta kituh pedah gang buntu imah kuring keur sepi, tatangga kenca katuhu kararosong ditinggalkeun mudik. Ditambah pangalaman aheng saminggu ka tukang di ieu imah. Ah teuing atuh.

Kuring rada ngarenjag deui saeutik sanggeus muka tulak panto pager. Aya angin ngahiliwir tiis. Bulu punduk muringkak deui.

“Euleuh, imah teh meni hideung, gede tur jangkung. Di mana endahna imah hideung kieu teh. Aeh enya, poek ketang. Ieu pakarangan deui, ku lega-lega teuing. Enya kitu ieu teh imah kuring?”.

Rey beungeut pias. Panon molotot ka beulah pager tatangga. Jajantung ratug. Aya nu ngagupayan hideung di dinya. Seak, getih jiga nu ngorotan. Kuring ngusap beungeut. “Astagfirullah Gusti, naon eta teh”. Langsung inget ka caritaan Kang Nana, lanceuk kuring nu nyiar cara ngubaran pamajikanna ka “orang pinter’. Harita Kang Nana ngaku ditepungkeun jeung jin nu bisa ngubaran. Cenah “dedegan jin gedeeee pisan, luhurna sasuhunan”. Boa-boa ieu nu ngagupay teh jin? Tangtungan ieu mangkeluk ge saluhur suhunan imah tatangga. Jeung soraan deui.

Bari jeung ngawani-wanikeun sorangan, kuring ngadeukeutan eta mangkeluk. Nu gugupay tetep we teu cicing, dibarengan heheotan. Nya asa saluyu jeung bulu punduk kuring nu oge heheotan. Beuki deukeut, beuki deukit. Saeutik, saeutik, tungtungna kuring sasatna ngagorowok: “Si bedul siah!!. Sugan teh naon. Baruk teh ngan saukur tangkal awi katebak angin”,

Kuring ngarenghap napas, bari muru teras. Tulak panto beusi rada beurat dibuka. Jeung disada deui, meni linu.Blang panto muka. Di jero poek mongkleng buta rata.

“Kieu tah mun ngukut asisten nu geus kolot pohoan. Maenya euweuh lampu hiji-hiji acan nu caang”.

Sasatna jiga nu lolong, kuring rarampaan neangan steker. Tembok nu ieu dirampaan. Teu kapanggih. ”“Oh, enya lain di sisi kenca. Di katuhu meureun?”.

Bray, lampu caang. Kabeh lampu sasatna kuring hurungkeun. Keun we lah, ngarah teu keueung. Jurig mah moal betah di nu caang, lin. Ngan samet ngahurungkeun lampu pakarangan tukang, kuring rada kerung. Lampu teh lain bodas, ieu mah koneng. Jadi sacaangna lampu teh, karasa teu pati mabray. Temaram, kitu cek urang Jakarta.

Sanggeus rengse mandi, kuring saheulaan salse na korsi, nyanghareupan tipi. Maksudna mah lalajo heula sakeudeung, ngahaneutkeun peuting. Ngan alatan ku cape, les weh teu inget di bumi alam. Kasarean.

Kira-kira tengah peuting, kuring nyaring ngadenge anjing di kampung sabeulah gagaung. Saheulaan, kadenge oge kongkorongok hayam jago. Kongkorongok hayam jago teu wayah cenah mah ciri aya lelembut turun ka dunya. Euh, bulu punduk heheotanna beuki tarik. Harita karek inget kuring can solat Isya.

Memeh cengkat, beg kuring ngagebeg. Kuring ngajanteng, terus geuwat ngalieuk ka kenca. Ku juru panto masih kadeuleu aya nu ngolebat dina kaca jandela ka pakarangan tukang. Kaca jandela di gigireun tipi. Deg. Meh-mehan kuring teu jadi nangtung, kuring pelong eta kaca. Nu kokolebatan teu era-era nembongkeun deui, jiga nu ngalelewe. Tungtungna aya nu nyikikik harewoswos “hi…hi…hi…., kunaon maneh pias, Cu”. Ngan harita bulu punduk euwueuh sora heheotanna. Kuring teu sieun teu sing ngadenge eta sora. Ny enya atuh da eta kalimatna kaliur tina biwir kuring, ngaheureuykeun diri sorangan. Teu kitu kumaha, da nu ngolebat na kaca teh pan bayangan gambar tina tipi nu masih keneh hurung. Bedul teh. Ieu kunaon, kuring jadi sieunan kieu?

Kuring ngalengkah muru toilet. Sajongjongan kuring mikir, “Solat di mana yeuh? Di kamar? Apan di eta jandela kamar ayana mangkeluk nu nembongan ka Ema teh. Nya di hareup atuh, di rohangan tipi tadi.”

Sajadah wasiat jenat Uu diamparkeun. Allahu Akbar. Leungeun ngangkat. Panon seukeut nempo ka pangsujudan, saperti nu dipapatahkeun Mama Haji. Persis memeh maca Fatihah, bulu punduk muringkak deui wae waktu kuring nyidik-nyidik korsi sofa di hareupeun kuring. Kolong korsi. Euleuh. Jiga aya nu ngambay buluan, leutik. Euh. Kadenge hawar-hawar Si Ocad – nenehna budak balita kuring: Abdul Rosyad, nu saminggu katukang nyarita ka pamajikan “Mah….Mah….., itu ada olang di bawah kulsi. Dua. Satu kepalanya gede Mah. Satu kecil. Ngeliatin sama Ade”. Deg. Leungeun tuyul kitu. Naha masih keneh aya di dinya kitu mangkeluk nu Si Ocad tempo teh. Heuh, jadi teu khusu ieu solat.

Waktu keur sujud, biwir komat kamit babacaan, ngan ari pikiran mah lain ka dinya, da ayeuna kuring keur ngararasakeun sieun aya leungeun leutik buluan eta nu nyabak sirah kuring. Mana sirah kuring dugul deuih, jadi mun dicabak teh pasti karasa buluna. Hiiiy…. Mangsa diuk antara dua sujud, sasatna kuring ngadepong saeutik, hayang nempo kolong sofa, ngabuktikeun naon nu dipikasieun. Ngan tetep we euweuh nanaon. Kacipta mun harita keur kuring ngadepong, bener aya dua sirah tuyul jeung panon beureumna, teuing kuring kudu lumpat, cicing atawa adu jajaten? Alhamdulillah, euwueh, jadi kuring teu era teuing kudu lumpat.

Cengkat ka rokaat ka dua, aya hiliwir angin ti sisi, jiga nu ngelus pipi kuring.”Aeh, jurig cunihin, cubak-cabak. Euh jurig awewena meureun. Emang eike cowok apaan iih cuy.”, cekeng teh ngahibur sorangan. Dina maca Al Fatihah oge ayeuna mah dianteur ku hariwang, sieun di tungtung “waldholliinn” aya nu teu pupuguh ngaaminkeun, jiga nu kaalaman mitoha kuring, nu nyatana sakapeung bisa nenjo nu gaib.Sapanjang rokaat ka rokaat solat kuring nu ayeuna teu khusu, kuring ngagebeg sababara kali. Ti juru panon kadeuleu jiga aya mangkeluk ipis, jiga bayangan, nu keur nyidik-nyidik merhatikeun kuring ti jandela kaca nu teu ditutupan. Enya di beulahan nu ditunjukkeun ku Ema ka pamajikan kuring harita. Sanggeus uluk salam, teu nungguan rengse ngadoa, sanajan aya kasieun oge, kuring nangtung bret mukakeun panto, muru eta kaca. Tempat jin nu nyiliwuri keur nyidik-nyidik kuring tadi keukeuh euweuh sasaha. Euweuh nanaon. Ngan…..

Beretek kuring ingkah ka jero imah deui. Di luar poek tengah peuting masih kaciri. Sora gagaung anjing geus simpe. Angin masih keneh ngahiliwir, ngan ayeuna mawa panumpang lain: seungit malati campur jeung bau roko. Deuh. Seuseungitan nu dipikahariwangeun kaangseu di eta tempat. Handapeun AC, di hareupeun jandela. Ieu kituh tanda-tandana aya ririwa? Bulu punduk lain geus heheotan ayeuna mah, jigana geus maen orkes.

“Diwani-wani keun ge, ari kieu-kieu teuing, matak sieun. Mending sare”, gerentes kuring, bari leumpang muru kamar.

====###=====

Asup ka jero kamar, kuring diuk di gigir ranjang. Awak ngalampereh na kasur. Ngan edas. Ti batan langsung guher sare, ieu panon ngan culak-cileuk wae. Rohangan sare tadi ku kuring geus dipeundeutkeun, ngahaja sangkan euwueuh lolongkrang jurig noong. Pangdeuleu, pangreungeu, pangdenge jeung pangrasa jadi sensitip pisan.

Najan kuring geus siap sare di luhur ranjang, ieu panon teu weleh nempo ka eta jandela. Jandela nu hordengna geus ditutup teh tetep we ditenjo deui jeung deui, nyidik-nyidikeun sieun masih aya nu noong ti sela-sela hordeng, sirah mangkeluk nu matana beureum. Komo deui waktu kuring inget si Ocad nu biasana tibra sare, harita hudang ti peuting leuwih ti sapuluh kali, ceurik eueurihan teu biasana, bari jeung panonna – panon sieun – mencrong ka jandela. Kitu jeung kitu we peuting eta mah.

Geus sidik euweuh nanaon di eta jandela, tetep kuring teu bisa sare.

Gebeg. Jajantung ngagebeg. Ceuli ngadenge jiga aya nu keur ngarewos di imah tatangga sabeulah. Sora nu teu atra kadengena, salian ti sora ngaharewos bojong jeung geblag geblug na panto. Padahal eta imah tatangga teh pan kosong, can aya nu ngeusian. Kosong mongplong. Malah tangkal gedang meni leubeut di tempat teu misti. Eta kituh nu remen kadenge ku si Empok bujang kuring waktu keur ngistrika? Enya palangsiang para jin keur baradami ngabahas hakaneun engke janari. Ah, teu nanaon lah, kuring moal ngaganggu jeung teu kaganggu ku maranehna ieuh, asal maranehna oge teu ngaganggu kuring. Nafsi-nafsi.

Kuring babacaan deui. Fatihah-Qulhu-Falas-Binas mah geus rengse ti tatadi. Kitu ge ayat kursi jeung tungtung surat Al Baqoroh. Malah babacaan teh ditambah ku du’a basa Sunda deui “Nun Gusti Pangeran Abdi. Abdi nyalindung ka Gusti tina godaan syaitan – mangkeluk nu dikutuk. Sim Abdi nyanggakeun diri sorangan, pasrah sumerah ka Anjeun. Sinareng Asma Anjeun kuring hirup, kalayan Asma Anjeun oge Gusti kuring maot”.

Ditungtung “du’a bobo” eta, hate ge ngagerentes mudah-mudahan kuring teu keuna ku eureup-eureup, jiga nu dialaman ku pamajikan kuring – oge poean si Ocad nempo nu gaib, nepi ka kuring “nyabok’ pipina sababaraha kali sangkan hudang.

Tungtungna, Alhamdulillah kuring bisa sare.

Teu lila awak karasa harampang. Kuring ngapung, najan euweuh jangjangan. Kaciri di handap raga sorangan keur ngalempreh. Leungeun duanana di na dada, nyimbutan diri sorangan. Kitu ge suku, duanana ampir antel jeung dada. Teu budak teu kolot, posisi sare nu pang pikabetaheun teh nya posisi bayi na kandungan. Kaciri raga kuring nu aya di handap kaciri ngahodhod. Sungut monyong-monyong, jig anu keur ngajorowok teu soraan. Ngan kadenge aa-eueu. Kacirina raga kuring keur keuna eureup-eureup. Nenjo raga nu keur sangsara kitu, awak nu keur hiber langsung turun, ngahiji deui jeung raga di handap.

Ayeuna karak ngarti kunaon raga kuring sangsara. Panon hayangna buncelik – ngan teu bisa – waktu merhatikeun aya mangkeluk jangjangan gede, hideung – jiga sateruna Harry Potter – hiber sakuriling raga kuring nu keur sare. Kuring hese ngarenghap. Beungeut beureum batan ku hese napas. Dada jeung tongong jibreg kesangan. Leungeun neangan pamuntangeun. Euweuh. Tungtungna, leungeun nyekel kasur sataker kebek.

Di hareupeun, ngabedega mangkeluk bucitreuk gede jeung dugul. Kulit beungeutna peang. Huntuna ranggeteng. Buluna leubeut, kaasup bulu na beunget. Panonna beureum. Sungutna bau. Lain ngan hiji mangkeluk teh. Aya dua na. Nangtung di tungtung suku kuring nu ngulapek, teu bisa dikejetkeun. Hiji-hiji si eta mangkeluk metot suku kuring. Nu kenca metot suku nu kenca. Nu katuhu oge metot suku nu katuhu. Sataker kebek kuring narik leungeun kuring sorangan, ngan teuing kunaon, suku teh teu ingkah sasenti-senti acan.

Betotan si mangkeluk ka suku kuring beuki tarik. Aya karasa nyeri na eta suku. Najan rada getek oge antel jeung buluna nu leubeut, tetp we kuring ngajorowok. Biwir geus garing batan ngajorowok terus-terusan. Sungut geus monyong-monyong ti tadi, ngan sora euweuh nu kaluar. Beuki lila beuki cape, ambekan renghap ranjug. Nu ngapung hideung nu rek nyokot nyawa uing – dementor – beuki deukeut. Dua buta oge beuki tarik metot suku. Najorowok ge beuki tarik – mun kadenge mah.

Teu pupuguh teuing datang ti mana, torojol aya wanoja ngadeukeutan. Dedegan teu pati lintuh, make selop jangkung, rok di luhur tuur. Leungeun nu katuhu nulak cangkeng, leungeun nu kencana disumputkeun di tukang tonggong. Sukuna nu rada lenjang dijulat jalitkeun. Satempoan mah jiga model iklan. Manehna dituturkeun ku lalaki jangkung gede. Lain gede bayuhyuh, ngan gede jiga prajurit wadya bala Gajah Mada. Kulitna rada poek, lain hideung lain coklat. Leungeunna ge gede. Panon-na make kacamata, lain cengdem jigana. Calanana gombrang jiga pamaen basket, kitu oge bajuna tina kaos teu leungeunan. Leungeunna sidakep, nangtung di gigireun si wanoja.

Nempo kuring nu pias, si wanoja ngapung sameteran. Leungeunna dibuka meh jiga langlayangan. Suku na nu katuhu ditekuk. Mirip lah jiga pamaen kungfu. Kitu deui si jajaka, nurutan posisi eta. Hiuk…..sora angin rada tarik basa manehna duaan narajang mangkeluk-mangkeluk nu ngarubung diri kuring. Nu awewe tarung ngalawan mangkeluk hideung nu hiber. Teuing jurus naon nu dikaluarkeuna, pokona nu jiga aya dina pilem nu pamaenna awewe begang, nyekel pestol dua tea, Raider-Raider kitu ngaranna. Nu lalaki ngalawan dua genderewo, make jurus maenpo.

Ku jurus duaan awewe jeung eta lalaki, mangkeluk-mangkeluk eta taluk. Si Wanoja ngajorowok “Ieu lengkob Babakan Geolgia. Ieu kampung kakawasaan kuring. Nyaneh ulah deui-deui ngaganggu. Ka ditu nyingkah, ka sabrang ka Palembang!!!”. Si lalaki ge ngiluaan ngajorowok, ngan lain ditujukeun ka mangkeluk goreng patut, tapi ka si wanoja. “Jangan begitu honey, kasihan nanti orang di seberang dan di Palembang”. Geus kitu, habek…habek….we eta mangkeluk diteunggeul, make sagala jurus.

Geus rengse, manehna duaan ngadeukeutan kuring nu masih keneh jojorowokan teu soraan. Teu pupuguh, manehan duanana nyabok kuring. “Hudang….hudang …. Hudang ki sanak!!”.

Ngorejat kuring hudang. Breh we kuring beunta. Kuring ngalieuk ka sakuriling, Euweuh sasaha. Kuring nyorangan keneh. Ngan enya, kuring jibrug. “Astaghfirullah. Henteu keuna eureup-eureup, ngimpina na nu keuna eureup-eurep.Ngan saha eta wanoja jeung lalaki na impian teh nya?”, bari ngahuleng deui.

Memeh turun tina ranjang, kuring eureun heula. Diuk di sisi ranjang hareupeun lomari kaca. Sirah tungkul, ngarenghap jeung ngahuleng. “Euh, ieu pangalaman sapeuting. Aheng deui wae”. Sirah ngangkat, bray beunta. Beungeut nyanghareup kaca. Na eta mah ana seak teh, kuring reuwas alah batan kabentar gelap, nepi ka diukna mundur dua lengkah. Di kaca, hareupeun kuring, diuk mangkeluk dugul jeung bucitreuk, beungeut kesangan, panon rada beureum. Maangkeluk eta jiga nu ngalelewe, diuk persis jiga kuring, nepi ka kuring ngejat ku tukang ge ngilu ngejat.

Na eta mah, beuki disidik-sidik, eta mangkeluk teh gening ….KURING. Anjriiiiiittttt

Astagfirullah ….

====###=====

“Pak, ieu tas na nu tadi dititipkeun tadi enjing”, ceuk office boy di kantor waktu kuring siap-siap mulang gawe.

“Tas naon? Bapa mah teu ngarasa nitip tas ka maneh:, cek kuring kerung.

“Eh, naha ari Bapa. Hilap nya. Tadi enjing pan Bapa sasadu “Ieu Jang, nitip bawa ka luhur. Bapa rek aya kaperluan heula. Engke manjing bubaran kantor, karek berekeun ka Bapa. Omat ulah poho”. Pan kitu sanes wejangan Bapa teh”, ceuk Jang Wandi, office boy.

Kuring ngajengjen.Bingung. Ditampa ulah ieu nya ieu tas? Ditampa, da yakin lain tas kuring. Teu ditampa, karunya si Jang Wandi, ngan ukur ngalaksanakeun tugas. Balangsiang aya jurig nyiliwuri jadi diri kuring, jiga nu kaalaman ku Wa “Ai di kantorna. Meh percis sarupa kieu pangalamannana.

Tungtungna, tas eta kuring tampa ti Jang Wandi. Teu dibuka acan da kuringna gura-giru muru jalan memeh tri-in-wan.

Nepi imah, tas dibuka, Harita teh ba’da maghrib. Kosong, euweuh nanaon, ngan ukur kalakay koneng wungkul sababaraha lembar. Kalakay? Naha ieu tas teg ti saha jeung jang saha sabenerna? Naon maksudna ngabungkusan kalakay dina tas alus kieu.Boa-boa.

Dipaluruh saeutik eusi tas lianna, aya nu kaciri ucunghul di antara kalakay-kalakay eta. Surat. Gebeg. Surat nanahaon? Ti saha? Aeh, meni seungit kieu eta surat. Surat warna bodas eta terus dibuka. DEG. SEAK. …… antara ratug jantung tutunggulan, jeung seak deui getih jiga ngorotan, kuring kaget sataker kebek. Eta surat atawa keretas eta, aya tulisan alus nu matak muringkak bulu punduk, najan henteu heheotan oge. Eta keretas unina kieu:

“Aeh, sanes teu hoyong nyingsieunan ka salira. Nanging, ningali pangawak salira, kuring kedah tunduk sareng kasapukan sasama jin: SESAMA NU DUGUL JEUNG BUCITREUK, DILARANG SALING MENAKUTKAN!!!”.

Gebeg. Ieu tulisan, saeutik-saeutik sirna, memeh tungtungna lep weh beak. Kertas nu aya tulisan eta ge ilang, diganti ku kalakay garing. Astaghfirullah, ieu bener lelembut keur gawe. Ya Allah, kumaha ieu kuring. Tetela aya jurig ieu mah. Mangkaning masih keneh saminggu deui ka Lebaran.

Ah, kuring manusa. Leuwih alus ti batan bangsa jin,. Jadi kuring kudu ngahargaan jiwa kamanusaan kuring – ulah sieun ku jurig, Antukna, kuring nguatkeun maneh. Kudu nunjukkeun kamanusaan kuring ka para jin. Komo deui waktu aya salah sahiji ustad nu ngomong: jin mah ulah dipikasieun. Anggir urang kudu rada galak.

Aaargh ….. kuanon kuring sieun, sanajan aya lima poe deui ka Lebaran. Aaargh, saha nu sieun ku nu kitu patut.

Asup ka jero imah nu rada poek tea, kuring langsung ngajorowok” “Maneh, para jin. Ingkah ti ieu imah. Ente boga dunya, kuring ge boga. Aing-aing, sia-sia. NYINGKAH …..”

Cag, 28 Agustus 2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s